Privacy

Σχετική Νομοθεσία

Σε συνδυασμό με τα επιχειρησιακά και εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρίας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται με την ακόλουθη εθνική και διεθνή νομοθεσία όσον αφορά την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή των χρηστών:

 • Προστασία του ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Ν. 2472/1997 ΑΑΔΕ
 • Γενικός Κανονισμος για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 2018 της ΕΕ (GDPR) EU-GDPR

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η ανώνυμη κατασκευαστική εταιρία με την επωνυμία:
Milkplan ΗΜΕΡΙΔΗΣ-ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
3o Χιλιόμετρο Λαγκαδά-Κολχικού, 57200
Λαγκαδάς
Τηλ: 23940 20400
privacy [at] milkplan.com 

 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η εταιρία μας δεν υποχρεούται να διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) βάση του Γενικού Κανονισμού (GDPR).

 

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει και επεξεργάζεται η Milkplan

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που ταυτοποιούν άμεσα ή έμμεσα το Υποκείμενο, όπως το όνομα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η ταχυδρομική διεύθυνση.

Η Milkplan τηρεί αρχείο και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που της παρέχουν τα ίδια τα Υποκείμενα. Η επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τη συγκατάθεσή των Υποκειμένων και μόνο στον βαθμό που είναι απαραίτητο ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας και τον χρόνο που απαιτείται σε κάθε περίπτωση. Κάθε φορά συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για να υλοποιηθεί η ενέργεια που έχει ζητήσει το Υποκείμενο.

 

Σκοπός Επεξεργασίας

Η Milkplan ή/και τρίτοι που εκτελούν την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της:

 • Επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων με σκοπό να επικοινωνήσουν μαζί τους εφόσον τα Υποκείμενα έχουν συμπληρώσει ηλεκτρονικά τις φόρμες που είναι διαθέσιμες στον Διαδικτυακό Τόπο ή έχουν ζητήσει να λαμβάνουν ενημερώσεις μέσω newsletter και μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
 • Επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων με σκοπό τη διαχείριση στελέχωσης και ανθρώπινου δυναμικού της Milkplan.

Ενδέχεται να επεξεργαστούν προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων με σκοπό:

 • Τη διενέργεια ελέγχων που προβλέπονται από νομοθετήματα.
 • Την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή παρανόμων πράξεων.
 • Την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, την προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων της Milkplan.

Η Milkplan συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

Επίσης, αυτά τα δεδομένα διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται ώστε να πραγματοποιηθούν οι σκοποί της συλλογής και επεξεργασίας τους. Διαγράφονται με ασφαλή τρόπο μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, εκτός εάν η κείμενη νομοθεσία προβλέπει τη συνέχιση της τήρησής τους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα πρέπει να αποφύγετε την εισαγωγή πλέον των ρητά ζητούμενων προσωπικών στοιχείων στο πεδίο επικοινωνίας «Μήνυμα», του ιστοτόπου.

 

Προσωπικά Δεδομένα Ανηλίκων

Στην Milkplan αντιλαμβανόμαστε τη σημασία προστασίας των προσωπικών δεδομένων των ανηλίκων. Ο παρών ιστότοπος ούτε απευθύνεται ούτε είναι σχεδιασμένος σκοπίμως να απευθύνεται σε ανηλίκους. Δεν επιθυμούμε να αποκτήσουμε και δεν επιδιώκουμε να τηρούμε προσωπικά δεδομένα από ανηλίκους που έχουν πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ηλικία των ατόμων που έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας.

Εάν ένας ανήλικος (όπως ορίζεται από τον ισχύοντα νόμο) μας παρέχει τα δεδομένα του χωρίς άδεια γονέα ή κηδεμόνα, σε κάθε περίπτωση ενθαρρύνουμε τον γονέα ή κηδεμόνα να επικοινωνήσει μαζί μας ώστε να καταργήσουμε αυτές τις πληροφορίες και να καταργήσουμε την εγγραφή του ανηλίκου από τις μελλοντικές επικοινωνίες μάρκετινγκ της Milkplan.

 

Ασφάλεια των Δεδομένων

Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων από την Milkplan διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Η Milkplan λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Εντούτοις, η Milkplan δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στο ιστότοπό της, καθώς είναι αδύνατο να διασφαλιστεί στο ακέραιο η εγκυρότητα των δεδομένων που διαμοιράζονται μέσω του Διαδικτύου.

 

Αποδέκτες των Δεδομένων

Milkplan
Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι η ίδια η Milkplan και εφόσον συντρέχουν οι εκάστοτε νόμιμες προϋποθέσεις, οι θυγατρικές της Milkplan και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες με έδρα στην Ελλάδα ή τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους.

Λοιπά Τρίτα Μέρη
Η Milkplan ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων εφόσον απαιτείται από τον νόμο, δικαστική ή κανονιστική απόφαση ή όταν οφείλει να προστατεύσει τον Διαδικτυακό της Τόπο. Συγκεκριμένα μπορεί:

 • Να τα διαβιβάσει προς κρατικές υπηρεσίες, δικαστικές/εισαγγελικές αρχές για να συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ανταποκριθεί σε υποχρεωτική νομική διαδικασία.
 • Να τα χρησιμοποιήσει για την προστασία και την αποφυγή εξαπάτησης των χρηστών του Διαδικτυακού Τόπου ή για να αποτρέψει την απώλεια ζωής ή την πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού.
 • Να τα χρησιμοποιήσει για τη λειτουργία και συντήρηση της ασφάλειας των συστημάτων της, μεταξύ άλλων για την πρόληψη ή τη διακοπή μιας επίθεσης στα συστήματα ή τα δίκτυά της.

Η Milkplan ΗΜΕΡΙΔΗΣ-ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. δεσμεύεται να μην διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών /χρηστών του δικτυακού της τόπου σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη /χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Σε κάθε περίπτωση ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού μας τόπου έχει δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς την Milkplan ΗΜΕΡΙΔΗΣ-ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., Τμήμα 3o ΧΛΜ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΤΚ:57200 (fax. 23940-20400, ηλεκτρονική διεύθυνση: privacy at milkplan.com).

 

Cookies

Η Milkplan για να εξασφαλίσει τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου της, μπορεί να στείλει και να αποθηκεύσει cookies.

Τα cookies αποτελούν, αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται σε συσκευές με πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Στόχος της χρήσης τους, είναι η αποθήκευση προτιμήσεων του επισκέπτη, όπως γλώσσα, μέγεθος απεικόνισης, συσκευή απεικόνισης και άλλα. Παράλληλα, βοηθούν στην βελτίωση της εμπειρίας του επισκέπτη καθώς μέσω αυτών, εντοπίζονται σφάλματα κατά την περιήγηση στον ιστότοπο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο:
allaboutcookies.org

 

Σύνδεση με διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους (links, hyperlinks, banners) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Η Milkplan δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι ανωτέρω διαδικτυακοί τόποι τρίτων.

 

Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης

Το υποκείμενο δικαιούται να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού του χαρακτήρα αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης). Για την άσκηση αυτού του δικαιώματός του, το Υποκείμενο μπορεί να απευθύνεται:

 • Τηλεφωνικά: 23940 20400
 • Εγγράφως: Milkplan ΗΜΕΡΙΔΗΣ-ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., 3ο ΧΛΜ ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΟΛΧΙΚΟΥ, ΤΚ:57200

 

Τροποποίηση Όρων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Σε κάθε περίπτωση η Milkplan διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Οι επισκέπτες /χρήστες του δικτυακού μας τόπου παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Επικοινωνία με την Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τηλ: 2106475628
Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία περιήγησης. Δέχεστε ανεπιφύλακτα τη χρήση των cookies από εμάς σύμφωνα με τους όρους χρήσης, εάν συνεχίσετε τη χρήση του ιστοτόπου και την περιήγηση σε αυτόν χωρίς την αλλαγή των ρυθμίσεων των cookies.